زمانی که دندانهای آسیای شیری به دلایلی مانند ضربه و یا عفونت، زودتر از زمان استاندارد از دهان افتاده و یا کشیده شده است، نیاز است تا با فضانگهدارنده ها، فضای دندان شیری را برای رویش دندان دایمی زیرین حفظ کرد.

در دندانهای پیشین شیری، نیازی نیست تا فضانگهدارنده به جهت حفظ فضا به کار برود و تنها دلیل استفاده از پلاک ها ، بازگرداندن زیبایی ظاهری است.

هیچ نظری وجود ندارد