درمان های ارتودنسی شامل دو نوع متحرک و ثابت هستند اما در کودکان از انواع متحرک استفاده می شود. مواردی که نیاز است تا در کودکان درمان های ارتودنسی انجام شود شامل:

  • عدم تناسب رشد فکی که نیازمند استفاده از پلاک های ارتودنسی جهت تحریک رشد متناسب فکی است.
  • رویش نابجای دندانهای دایمی که باعث وارد شدن ضربه به دندانهای مقابل و ممانعت از رویش دندانهای کناری می شود.

هیچ نظری وجود ندارد