زمانی که دندانها در سطوح جونده خود دارای شیارهای عمیق قابل تشخیص توسط وسایل دندانپزشک هستند بدین معنا که پیش بینی شود توسط مسواک تمیز نمی شوند،  ضروری است تا با استفاده از شیارپوش ها پوشانده شوند. این کار بیشتر برای دندانهای دایمی تجویز می شود و لازم نیست که همیشه مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ نظری وجود ندارد