ریشه دندانهای شیری

یک باور رایج اما اشتباه در مورد دندانهای شیری این است که دندانهای شیری ریشه ندارند و یا به ریشه دندان دایمی متصل هستند. بنا بر همین باور، والدین در هنگام نیاز به درمان عصب کشی دندان شیری نگران می شوند که آیا دندان شیری عصب دارد؟ و آیا عصب کشی دندان شیری به عصب دندان دایمی آسیب می زند؟

پاسخ صحیح به این باور این است که دندانهای شیری به صورت یک دندان کامل دارای ریشه و عصب دندانی هستند و مستقل از دندان دایمی هستند. تنها با رشد و رویش دندان دایمی ، ریشه دندان شیری کوتاهتر می شود و به سمت لق شدن پیش می رود.

پوسیدگی دندانهای شیری در دوران نوزادی

یک باور رایج اما اشتباه در مورد پوسیدگی دندانهای شیری در دوران نوزادی ، مصرف قطره آهن است. گاهی اوقات بنا بر همین باور غلط، از دادن قطره آهن به نوزاد اجتناب می شود.  پاسخ صحیح به این باور این است که دندانهای شیری پس از رویش در دوران نوزادی، در معرض شیر قرار می گیرند و جمع شدن این شیر مصرف شده در زمان خواب نوزاد بر روی دندانهای رویش یافته موجب شروع خوردگی سطح دندان یعنی همان پوسیدگی می شود.  هرچه تعداد دفعات شیر خوردن نوزادان در طول شب بیشتر باشد، پوسیدگی و تخریب دندانهای شیری به ویژه دندانهای شیری جلویی که زودتر از همه دندانهای شیری می رویند، بیشتر خواهد بود. تأثیری که قطره آهن بر روی دندانها دارد این است که باعث تغییر رنگ نواحی پوسیده شده می شود.

رویش نابجای دندانهای دایمی

زمانی که کودک به سن ۶ سالگی نزدیک می شود، رویش دندانهای دایمی را تجربه می کند. به صورت طبیعی ، دندانهای دایمی پیشین در پشت دندانهای شیری پیشین رویش پیدا می کنند. اما بعد از گذشت زمان و رشد بیشتر فک، دندانهای دایمی به سمت جلوتر حرکت و دندانهای شیری را لق می کنند. یک باور اشتباه اما رایج نزد والدین این است که در صورت رویش دندانهای دایمی جلویی پشت دندان شیری، باید دندانهای شیری در اولین فرصت کشیده شوند. در صورتی که گاهی اوقات کشیدن دندان شیری زودتر از موعد باعث اشغال فضای سایر دندانهای دایمی خواهد شد.

 

هیچ نظری وجود ندارد