وجود دندان در دهان اهمیت بالایی درعملکردهای تکلم و جویدن و در زیبایی دارد. نگهداری و مراقبت ازدندانهای شیری باعث :

  • کیفیت بالای جویدن و تغذیه کودک
  • حفظ زیبایی ظاهری و اعتماد به نفس کودک
  • نقش ویژه دندان شیری در هدایت دندان دایمی در هنگام رویش و حفظ ترتیب قوس دندانی

 

هیچ نظری وجود ندارد